top of page

Algemene Voorwaarden

1. Als wij je inschrijfformulier hebben ontvangen en akkoord geven op jouw deelname zijn onderstaande voorwaarden van toepassing.

2. Zodra je inschrijving akkoord bevonden is, volgt er een factuur voor aanbetaling van €350. Deze dient uiterlijk binnen 7 dagen na aanmelding plaats te vinden. De rest van het bedrag dient uiterlijk 4 weken voor aanvang van het retreat betaald te zijn. Bij boekingen minder dan 4 weken voor aanvang dient het bedrag per ommegaande volledig betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Meershiatsu het recht de reservering te laten vervallen.

3. Inschrijving is pas definitief na betaling van de aanbetaling of, bij aanmelding minder dan 4 weken voor aanvang, van het volledige inschrijfgeld.

4. Als deelnemers besluiten om zich terug te trekken (wegens ziekte of persoonlijke omstandigheden) dan hebben zij recht op terugbetaling van ten hoogste een deel van de verschuldigde deelnamekosten van een cursus of retreat:

  - Een maand voor aanvang van het programma: terugbetaling van 50% van deelnamekosten minus aanbetaling en administratiekosten

  - Twee weken voor aanvang van het programma: terugbetaling van 25% van deelnamekosten minus aanbetaling en administratiekosten

  - Een week voor aanvang van het programma: terugbetaling van 10% van deelnamekosten minus aanbetaling en administratiekosten

  - Binnen een week voor aanvang van het programma: er worden geen deelnamekosten terugbetaald.

5. Indien de deelnemer niet in staat is de door hem of haar geboekte cursus of retreat bij te wonen, is in de plaatsstelling toegestaan, mits de gegevens van de vervangende deelnemer uiterlijk 1 dag voor aanvang aan Meershiatsu zijn doorgegeven. De eventuele geboekte vliegreis staat hier los van en dient men zelf om te zetten.

6. Meershiatsu heeft het recht een cursus of retreat te annuleren, tot één dag voor aanvang van een retreat, indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door Meershiatsu heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld minus administratiekosten. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

7. Meershiatsu heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus of retreat.

 

AANSPRAKELIJKHEID
1. Meershiatsu zal zorgdragen voor een goed en ordentelijk verloop van de retreat.

2. Deelname aan een cursus of retreat is geheel op eigen risico. Meershiatsu is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

3. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan Meershiatsu De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

MEDISCHE DISCLAIMERS
1. De yoga-activiteiten zoals wij die aanbieden zijn bedoeld als vrijetijdsbesteding en niet ter vervanging van medisch noodzakelijke behandelingen of therapie. Bespreek lichamelijke en/of psychische klachten daarom altijd met een gekwalificeerd arts.

2. Meldt voorafgaande aan de yogales altijd aan de docent als je een lichamelijke klacht hebt. Mogelijk kan de docent het programma hierop aanpassen of persoonsgerichte oefeningen geven.

3. Forceer niets en neem lichamelijke klachten serieus.

WIJZIGINGEN IN PROGRAMMERING RETREAT
1. Meershiatsu heeft het recht wijzigingen aan te brengen in de programmering van een retreat, bijvoorbeeld wanneer een (yoga)docente wegens ziekte, verhuizing, zwangerschap of andere omstandigheden de workshops niet (meer) kan verzorgen. Meershiatsu zorgt in dat geval voor een professionele en kwalitatief vergelijkbare vervanger. De deelnemers worden hier voor aanvang van een retreat per mail over ingelicht.

HUISREGELS LOKATIE TREE OF LIFE HOUSE
1. Onze locaties zijn rookvrij. Drugsgebruik en alcoholgebruik zijn tijdens de cursus of retraite niet toegestaan.
2. Respect voor elk mens, ongeacht zijn religie, opvattingen, geaardheid, geslacht en ontwikkeling is de belangrijkste kernwaarde. Tree of Life House is respectvol naar alle deelnemers en verwacht dat deelnemers ook respectvol zijn naar elkaar.
3. Tree of Life House heeft haar locatie met zorg gekozen om deelnemers tijdens de cursus of retreat een veilige en leefbare omgeving te bieden. Behandel de locatie en haar omgeving dan ook met zorg, zoals je eigen huis. We dragen samen zorg voor de schoonheid en gezelligheid. Eventuele schade wordt op de veroorzaker verhaald.
4. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of Tree of Life House niet opvolgen, kunnen uit de Meershiatsu cursus of retreat verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van cursusgelden.
5. Het maken van video/film of geluidsopnames is gedurende de cursus of retreat uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van Tree of Life House.

Neem bij vragen over onze algemene voorwaarden contact met Christel op.

bottom of page